ارفع کیفیت شمال

کیفیت

را با ما تجربه کنید ...Quality moves the world

A100

- اپراتور شیشه ایی A100 محصول کمپانی FAAC ایتالیا
- قابلیت تشخیص جهت حرکت افراد به منظور جلوگیری از باز شدن بی دلیل

مطالب بیشتر...

Rex

- اپراتور شیشه ایی Rex محصول کمپانی Ditec ایتالیا
- موتور Brush Less ، 24Vdc/5a ، Speed.3800r.p.m و باطری BackUp

مطالب بیشتر...

A140

- اپراتور شیشه ایی A140 محصول کمپانی FAAC ایتالیا
-موتور تست شده تا 2000000 سیکل باز و بسته متداوم

مطالب بیشتر...

VALOR

- اپراتور شیشه اییVALOR محصول کمپانی Ditec ایتالیا
- موتور Brush Less ، 24Vdc/5a ، Speed.3800r.p.m و باطری BackUp

مطالب بیشتر...